Onze missie en visie


In schooljaar 2022-2023 is gestart met het herijken van onze kernwaarden, missie en visie. De missie en visie van de start van de school pasten in woord niet meer bij de school zoals Park16hoven nu is. In schooljaar 2023-2024 doorloopt het team een missie en visie traject. Dat is afgerond in januari 2024. De kernwaarden, missie en visie geven richting aan ons denken, handelen en ontwikkelen.
Hieronder leest u onze missie en visie.

Motto: De grootste aandacht voor de kleinste dingen, met ruimte voor iedereen.
 

Missie:  

Basisschool Park16hoven is voor onze leerlingen en collega's een veilige, fijne plek waar zij zich met plezier optimaal kunnen ontwikkelen.  Ouders brengen hun kind vol vertrouwen naar onze school.  
Onze kernwaarden zijn eigenaarschap, vertrouwen, plezier, verbondenheid, toekomstgericht en nieuwsgierigheid. Deze kernwaarden vormen het fundament onder ons onderwijs.  

We geven onze leerlingen een sterke basis mee voor hun toekomst, waarin basisvaardigheden en thematisch, onderzoekend en ontwerpend onderwijs centraal staan.  Wij creëren zo een onderwijsleersituatie die inspirerend en uitdagend is, voor het jonge en het oudere kind.  
Door de wereld naar school te halen en de school in de wereld te brengen, zijn onze leerlingen zich bewust van de waardevolle rol die zij in kunnen nemen in de maatschappij. 
 

Wie zijn we?
Basisschool Park16hoven staat in de gelijknamige wijk Park16hoven aan de rand van Rotterdam. We zijn dé school van de wijk, waar het grootste gedeelte van de kinderen in de basisschoolleeftijd uit de wijk naar toe gaat. Het team van basisschool Park16hoven is professioneel, gedreven, ambitieus en deskundig. Wij werken iedere dag met plezier aan de ontwikkeling van onze leerlingen en zijn altijd nieuwsgierig naar hoe we ons onderwijs passend kunnen maken. Er is veel specialistische kennis in het team, zowel teambreed als bij individuele collega's. 

Waarom zijn wij hier?
Als basisschool Park16hoven zorgen wij ervoor dat kinderen goed en passend onderwijs kunnen volgen in hun eigen wijk. Wij willen de school in de wijk zijn, waar kinderen een fijne, veilige en inspirerende schooltijd kunnen beleven.  We vinden het belangrijk dat leerlingen, ouders en het team de ruimte voelen om zichzelf te kunnen zijn en zich te kunnen ontwikkelen.  
 
Wat is ons gezamenlijk doel?
Wij willen onze leerlingen begeleiden naar een optimale ontwikkeling. Deze ontwikkeling bevat de cognitieve, sociaal emotionele, motorische en creatieve ontwikkeling. We versterken de executieve vaardigheden van de leerlingen en begeleiden de leerlingen in het eigenaar zijn van het eigen leerproces.  
Park16hoven is gezien de populatie geen afspiegeling van de maatschappij, waar onze leerlingen steeds meer onderdeel van worden.  We leren kinderen dat de wereld groter en anders is dan de kleine wereld van de wijk waarin zij wonen. We willen dat onze leerlingen hun toekomst in de maatschappij vorm kunnen geven en kunnen bijdragen aan een vreedzame en duurzame maatschappij.  

Hoe gaan we ons gezamenlijke doel bereiken?
Door groots te zijn in de kleinste dingen. De school is groot, maar voelt voor leerlingen, ouders en teamleden als een fijne en veilige plek. We durven groots te denken en zijn ons altijd bewust van hoe betekenisvol kleine dingen kunnen zijn. We werken samen met ouders aan deze ontwikkeling en zijn ons zeer bewust van de kracht en het belang van deze samenwerking.  
Met lef werken wij aan modern en krachtig onderwijs; onderwijs dat gebaseerd is op wetenschappelijk onderzoek en past bij onze leerlingen en leerkrachten.  

  

Visie basisschool Park16hoven

Onze visie beschrijven wij in vier delen;
Visie op ontwikkeling
Visie op leren en didactisch handelen
Visie op pedagogosich handelen
Visie op de organisatie

Visie op ontwikkeling 

Alle kinderen hebben het vermogen om te ontwikkelen. Zij zijn van nature nieuwsgierig en ontdekkend. Goed ontwikkelen kun je niet alleen. Je hebt leeftijdsgenoten en volwassenen nodig om je te helpen. In de diverse fases die een kind doorloopt op de basisschool, is er meer nodig om je zo optimaal mogelijk te ontwikkelen. Waar kinderen eerst ontwikkelen door voorbeelden te volgen en door anderen te imiteren, zullen zij later meer zelf kunnen reflecteren en hebben zij hulp nodig in de vorm van feedback op wat zij doen. We halen de wereld van buiten naar binnen. Het creëren van een rijke leeromgeving, een omgeving die veiligheid en vertrouwen biedt en waarin je uitgedaagd wordt om vanuit wat je kunt een volgende stap te zetten, is de manier om de ontwikkeling van ieder mens te stimuleren. Op deze wijze kan ieder kind eigenaar worden van zijn eigen ontwikkeling. Park16hoven legt een goede basis, zodat elk kind na de basisschool vol vertrouwen kan door ontwikkelen. Alles vanuit de driehoek relatie, competentie en autonomie. 

“Waar je van droomt, daar je kun je niet van wakker liggen”. 

 Visie op Leren en didactisch handelen  

Leren doe je stap voor stap. Leren doet soms een beetje zeer, want het gaat nooit helemaal vanzelf. Kinderen leren eerst door te ontdekken en te spelen, door na te doen wat een ander doet, door te vallen en daarna weer op te staan, door te luisteren naar elkaar en met elkaar een volgende stap te zetten. Leren gaat het best met goede voorbeelden, in een veilige en vertrouwde omgeving, als de stap die je moet zetten, niet te groot is en waar de mensen in je omgeving de juiste feedback en instructie geven, waardoor jij verder kunt. We leren je reflecteren op wat je doet en hoe je steeds een beetje beter kunt worden. Van concreet naar abstract. Ons didactisch handelen werkt vanuit verbondenheid, eigenaarschap en betekenisvol leren. We werken vanuit wat je kunt, naar wat je moet kunnen, zoveel mogelijk gericht naar jouw onderwijsbehoefte. 
Leren gaat makkelijker als datgene dat je moet/wil leren in verbinding staat met wat je al weet, wat je al gehoord en gezien hebt. De thema’s waarmee we werken stellen je in staat om die verbindingen te zien, waardoor je de wereld om je heen begrijpt en datgene dat je aan het leren bent een plek kunt geven in het geheel. 

“Ik heb het nog nooit gedaan, dus ik denk dat ik het kan”. 

Visie op pedagogisch handelen 

Om goed te kunnen ontwikkelen heb je als mens een mindset nodig van groei. Je mag het proberen en als het misgaat, probeer je het gewoon nog een keer. Je hebt mensen om je heen nodig die je kunt vertrouwen, die in je geloven en die je helpen als het even niet lukt. Mensen die kijken naar wat je wel kunt en je van daaruit verder helpen. Door naar elkaar te luisteren, elkaar te leren begrijpen, elkaar te zien en open te staan voor elkaar, creëren we een omgeving waarin we met plezier en vertrouwen kunnen werken aan de basis voor een goede ontwikkeling.  
Je mag zijn wie je bent, maar altijd in relatie met de mensen om je heen. 

“Kinderen hebben meer behoefte aan modellen, dan aan critici”.  

 
Visie op de toekomst  

Kinderen van nu zijn de burgers van de toekomst, mensen die in staat zijn om te leven met en naast elkaar, die verantwoording kunnen nemen voor zichzelf en anderen. Het worden van een ‘goed burger’ vraagt van onze school dat we kinderen daarin begeleiden en meenemen. We leren ze naar elkaar te luisteren, elkaars mening te respecteren en je eigen mening te verwoorden.  
Om de toekomst aan te kunnen, moet je de wereld om je heen begrijpen en heb je vaardigheden nodig om je staande te kunnen houden. We leren de kinderen verbanden leggen en verbinding te maken. De snel veranderende wereld om ons heen vraagt om flexibiliteit en competenties. Het vraagt om digitale competenties en samenwerkingsvaardigheden. Zo kun je als mens de wereld begrijpen en jezelf een plek hierin geven. 

“De toekomst verandert bij elke stap die je zet”. 

 

Visie op organisatie

De organisatie van Park16hoven is erop gericht om alle kinderen elke dag een stapje beter te laten worden.  
De medewerkers van Park16hoven zijn het kapitaal van de school. Om het kapitaal te laten groeien, willen we iedereen laten groeien, maar nog belangrijker met elkaar laten groeien. Vanuit de kernwaarden die we met elkaar hebben opgesteld: Vertrouwen, toekomstgericht, verbondenheid, eigenaarschap, plezier en nieuwsgierigheid, werken we toe naar een professionele organisatie. In de organisatie draagt iedereen dezelfde morele verantwoording voor de ontwikkeling van alle kinderen op onze school. We hebben met elkaar dezelfde focus en werken daar samen aan. In alles wat we doen kijken we naar onze missie, visie en kernwaarden, zodat we vanuit verbondenheid met elkaar en het doel dat we hebben een mooie plek kunnen creëren om kinderen te laten ontwikkelen naar de jonge mensen die we voor ogen hebben.  
De organisatie is erop gericht dat iedereen in de school zich met vertrouwen, plezier en verbondenheid kan ontwikkelen in een veilige, gestructureerde omgeving. 

“Je zult niet ver komen, als je niet dichtbij begint”