Aanmelden van nieuwe leerlingen

Park16Hoven hanteert een postcodebeleid. Dat wil zeggen dat alle kinderen die in de nieuwe wijk met postcode 3045 komen wonen, welkom zijn op school. Ook is er de mogelijkheid om in te stromen vanuit de rand van Park16Hoven. Instromen vanuit de rand van Park16Hoven kan alleen na een gesprek op school met de directie. De school groeit hard. Het postcodebeleid zal steeds strikter gehanteerd gaan worden. Dit is nodig, omdat we het doel van de school graag vast willen houden; een school in de wijk, voor de wijk. 
 

Instroom leerlingen die 4 jaar worden

Kinderen kunnen naar school op de dag dat ze 4 jaar worden. Kinderen kunnen officieel ingeschreven worden vanaf hun 3e jaar. Daarvoor kunnen kinderen wel al aangemeld worden. Mits er geen grote wijzigingen in de situatie plaatsvinden, zullen kinderen die aangemeld zijn, vanaf hun 3e jaar ingeschreven staan. Voor de school is het prettig als kinderen vanaf hun 2e jaar aangemeld worden, om zodoende bijtijds in te kunnen spelen op de groei van de school.

Graag geven wij u een rondleiding waarin we u de school laten zien en vertellen hoe wij ons onderwijs aan de kinderen vormgeven. Uw kind mag altijd meekomen om ook rond te kijken in de school. 

U kunt uw kind aanmelden door een mail te sturen naar: aanmelden@bsp16hoven.nl. Geef hierin aan dat u uw kind wilt aanmelden. Wilt u een rondleiding, geef dit dan ook aan in de mail. Er zal vanuit school iemand contact met u opnemen. Als u na de rondleiding over wilt gaan tot aanmelden, dan kunt u een inschrijfformulier meenemen. Wij kunnen u ook later een inschrijfformulier toesturen.  

1-2 Maanden voordat uw kind 4 jaar wordt, ontvangt u een uitnodiging voor een ouderavond. Hierin krijgt u informatie over de start van uw kind in groep 1. Wat kunt u verwachten, wat kan uw kind verwachten en wat kan de school van u verwachten. Ook bespreken we praktische zaken, zodat de start voor uw kind goed zal verlopen. De ouderavond zal gegeven worden door leerkrachten van de groepen 1-2. Na de ouderavond neemt de leerkracht van uw kind contact met u op om afspraken te maken over de wendagen. Dit zijn 4 dagdelen waarop uw kind komt wennen in de klas. Dit vindt plaats voor de officiele start op school. Indien uw kind net voor-, tijdens- of na de zomervakantie jarig is, zal de wenperiode anders verlopen. Dit hoort u bij het aanmelden.


Instroom leerlingen ouder dan 4 jaar (schoolgaande kinderen)

Aanmelden van kinderen die al naar school gaan, gaat iets anders. Ook nu meldt u uw kind aan via: aanmelden@bsp16hoven.nl. Hierbij geeft u aan dat het hier schoolgaande kinderen betreft. Indien het een verhuizing betreft die wat sneller gaat dan verwacht, kunt u uiteraard ook telefonisch contact opnemen. Met de directie volgt een gesprek waarin de reden van veranderen van school besproken wordt.
Voordat wordt overgegaan tot plaatsing, wordt er gekeken of de desbetreffende leerling een plek geboden kan worden op school (een klas kan erg vol zijn bijvoorbeeld) en er wordt contact opgenomen met de huidige school van het kind. Indien van beide kanten een positief besluit genomen wordt, kan een kind op elk willekeurig moment instromen.

Voor schooljaar 2023-2024 geldt dat de groepen 4 vol zitten; wij kunnen geen nieuwe leerlingen voor groep 4 aannemen.