Aanmelden van nieuwe leerlingen

Aanmeldprocedure Park16hoven (nog in concept)
 
Informatie aanmelden groep 1 
Welkom op onze school! Vanaf vier jaar oud mag uw kind naar de basisschool. U kunt uw kind aanmelden bij onze school, nadat uw kind twee en een half jaar is geworden. U kunt ook dit filmpje van samenwerkingsverband Passend Primair Onderwijs (PPO) bekijken voor meer uitleg over hoe aanmelden werkt bij basisscholen in Rotterdam. 
 
Stappen voor het aanmelden 
 
Eerst kennismaken
Wilt u eerst kennismaken met onze school? Dat kan. U stuurt dan een mail naar: Aanmelden@bsp16hoven.nl. Er wordt dan een rondleiding voor u ingepland met een gesprek, waarbij we in een notendop vertellen hoe onze school werkt en we laten u zien wat we doen. In totaal duurt dit ongeveer 45-60 minuten. We vinden het leuk als u uw kind meeneemt naar dit gesprek.
 
Aanmelden 
Als u ervoor kiest uw kind aan te melden bij onze school, krijgt u van ons een aanmeldformulier waar u vragen beantwoordt over uw kind. Bijvoorbeeld wanneer uw kind jarig is, waar uw kind woont, maar ook of uw kind bepaalde extra ondersteuning nodig heeft. Dit noemen we de informatieplicht van ouders.  
 
Wanneer wij van u de schriftelijke aanmelding hebben ontvangen, gaan wij hiermee aan de slag. We nemen als school 6 weken de tijd om te beslissen of uw kind door ons wordt ingeschreven. We gebruiken deze tijd om te bepalen of onze school de passende plek is voor uw kind. In ons schoolondersteuningsprofiel (SOP) kunt u lezen welke extra ondersteuning wij kunnen bieden aan uw kind. U kunt het SOP opvragen bij de directie. 
 
Heel soms kan het gebeuren dat 6 weken niet lang genoeg is om hierover een besluit te nemen. We nemen dan nog maximaal 4 weken extra de tijd. Als we meer tijd nodig hebben, brengen we u daar schriftelijk van op de hoogte. Maar we proberen om altijd binnen 6 weken te laten weten of we uw kind kunnen inschrijven.  
 
Zorgplicht 
Vanaf het moment dat u uw kind schriftelijk bij onze school aanmeldt, en wij zijn de school van uw eerste voorkeur, hebben wij zorgplicht. Dit betekent dat wij voor uw kind een passende plek moeten vinden op onze school of op een andere school in Rotterdam. Meestal zal onze school de passende plek zijn, als dit niet zo is dan helpen wij u met het vinden van een passende plek voor uw kind op een andere school. Soms helpt het samenwerkingsverband Passend Primair Onderwijs (PPO) ons daar ook bij. Wij informeren u als wij met PPO contact willen opnemen.  
Wij hebben geen zorgplicht: 
  • Als onze school of de groep waar u uw kind voor aanmeldt, vol is en wij op onze website of schoolgids hebben aangegeven dat we vol zitten. Op dit moment hebben we een leerlingstop/wachtlijst voor groep 4. Zoekt u een plekje in een groep 4 voor uw zoon of dochter, neemt u dan contact met ons op. 
  • Als u de grondslag van onze school niet respecteert. Grondslag is het religieuze/levensbeschouwelijke of onderwijskundige idee van ons onderwijs. Op onze school is dat de openbare grondslag, dat iedereen welkom is en kennis neemt van elkaar.
 
Om goed te onderzoeken of onze school de passende plek is voor uw kind, heeft u als ouders een informatieplicht. Dit houdt in dat u moet vertellen of uw kind extra ondersteuning nodig heeft. Als u deze informatie niet met ons wil delen, kunnen wij ervoor kiezen uw aanmelding niet in behandeling te nemen.
 
Voedingsgebied
In onze visie op ontwikkeling staat omschreven dat de cirkel van sociale contacten een dynamische cirkel is, waarbij de basisschool de eerste leerplaats is in het opdoen van sociale contacten op eigen initiatief van kinderen. Daartoe is het van belang dat kinderen in hun eigen omgeving zoveel mogelijk in staat zijn om contacten op te bouwen en te onderhouden. Park16hoven is een school in en van de wijk. Dat betekent dat het overgrote deel van het aantal kinderen op de school uit de wijk komt. Om recht te doen aan de vrijheid op keuze van onderwijs willen we voor de omliggende wijken een deel van de school openhouden om in te stromen, met een maximum van 15%, zodat er voor de kinderen die in de wijk wonen voldoende plaats blijft. Hierbij krijgen broertjes en zusjes van kinderen die al op voorrang, zodat kinderen uit één gezin naar dezelfde school kunnen. 
 
Alle kinderen uit de wijk kunnen derhalve zich aanmelden en krijgen, behoudens hieronder genoemde situaties, een plek op onze school. Van buiten de wijk vormen we een wachtlijst als het aantal kinderen in een leerjaar de 15% heeft bereikt.
 
Wachtlijst
Op Park16hoven bestaat nooit een wachtlijst voor de hele school. Het kan voorkomen dat er voor een bepaald leerjaar een stop is en daardoor een tijdelijke wachtlijst ontstaat. Dat kan het geval zijn in de volgende situaties
  • In een leerjaar hebben alle groepen 32 kinderen en door het ontbreken van ruimte, of een geschikte leerkracht kunnen we de groepen niet splitsen.
  • In een leerjaar zijn er meer dan 30 kinderen in alle groepen en de zorg in de groepen is dusdanig dat we bij plaatsen van meer kinderen, niet meer kunnen voldoen aan de kwaliteit van ons onderwijs.
  • In een groep hebben we teveel diverse zorg, waardoor het plaatsen van een extra leerling het pedagogisch klimaat onder druk komt te staan.
Indien er sprake is van een wachtlijst gaan kinderen uit de wijk te allen tijde voor. Plaatsing gebeurt in dit geval op volgorde van aanmelden.
 
Onze school heeft momenteel een wachtlijst voor groep 4 in schooljaar 2023-2024 en daarmee voor groep 5 in schooljaar 2024-2025, en verder. 

Wendagen 
Als uw kind is ingeschreven bij ons op school, mag uw kind vanaf 3 jaar en 10 maanden maximaal 4 halve dagen bij ons op school komen wennen. Circa 4 weken voorafgaand aan de dag dat uw kind op school komt, neemt de leerkracht contact met u op om de wendagen door te nemen. U kent namelijk uw kind het best en weet wat uw kind nodig heeft om goed te kunnen aarden in een nieuwe situatie. Indien uw kind in een instroomgroep komt, dan zullen er minder wendagen zijn. U hoort hierover bij de aanmelding.
 
Informatie aanmelden zij-instroom 
Wilt u uw kind aanmelden bij ons op school terwijl uw kind al op een andere school onderwijs volgt? Dan noemen wij dit zij-instroom. Bij de zij-instroom op onze school gelden dezelfde regels als bij de aanmelding voor groep 1.  
 
In de gemeente Rotterdam hebben we aanvullende afspraken gemaakt. Als u uw kind schriftelijk bij ons aanmeldt nemen wij contact op met de school waar uw kind nu op zit. Dit doen we omdat we onderzoeksplicht hebben en moeten bepalen of onze school de passende plek is voor uw kind. Ook bij zij-instroom proberen we u binnen 6 weken te laten weten of uw kind wordt ingeschreven. Soms hebben we langer de tijd nodig, we nemen dan nog maximaal 4 weken langer de tijd. Ook dan zullen wij u hiervan schriftelijk op de hoogte brengen. Als onze school de passende plek is schrijven wij uw kind definitief in.