Continuous Improvement

Op school werken wij met de methodiek Continuous Improvement (CI). Continuous improvement is een totaalaanpak, terug te vinden binnen de gehele school. Iedere leerling en ieder teamlid weet welke doelen we willen halen, waar die doelen te vinden zijn en hoe wij deze willen behalen. Vanuit onze missie/visie werken we op leerling-, groeps-, leerjaar- en schoolniveau aan het continu verbeteren van zowel de school als onszelf met de volgende middelen:  
 
Databorden 
Iedere groep en PLG (twee leerjaren samen) hebben een eigen databord. De databorden gebruiken we om ‘samen’ aan de doelstellingen vanuit onze missie/visie en opbrengsten te werken. Bij de groepsdataborden stelt de groep gezamenlijke doelen op, deze zijn zowel cognitief als sociaal-emotioneel van aard. In de groepsdatabordgesprekken maken de leerlingen met elkaar tussentijds de balans op, stellen hun doelen en actiepunten eventueel bij en evalueren het proces. 


 
Groeiportfolio 
Iedere leerling heeft een eigen groeiportfolio. Het groeiportfolio gebruiken we om te werken aan jezelf. Met behulp van het groeiportfolio krijgen de kinderen zicht op wie zij zijn en hun eigen ontwikkeling, doordat zij hun eigen voortgang hierin bijhouden. Het groeiportfolio geeft kinderen hierdoor handvatten om zichzelf doelen te stellen.  
 
Kindgesprekken  
In kindgesprekken, met de leerkracht en met ouders, sturen leerlingen hun eigen ontwikkeling. Zij stellen doelen en actiepunten op om zichzelf verder te ontwikkelen en evalueren deze vervolgens.  
 
Zo verbeteren wij continu ons onderwijsaanbod en ontwikkelen zowel de teamleden als de kinderen zich tegelijkertijd ook op individueel niveau.